hétfő – vasárnap: 10:00-18:00 +36 30 / kattintson

Grassalkovich II. Antal barokk színháza

HU EN DE
Királyi Kastély

Grassalkovich II. Antal barokk színháza

Grassalkovich II. Antal barokk színháza


2003 augusztusára újabb impozáns épületszárny felújítása készült el a Gödöllői Királyi Kastélyban. A látogatók a királyi lakosztályokon, az Erzsébet királyné emlékkiállításon, valamint a Grassalkovichok korát bemutató állandó kiállításon kívül immár a helyreállított barokk színházat is megtekinthetik.
A kastélyszínház története még a XVIII. század utolsó harmadában kezdődött. A kastély építtetőjének, Grassalkovich I. Antalnak (1694-1771) hasonnevű fia, II. Antal (1734-1794) 1782 és 1785 között hajtott végre átalakítási munkálatokat a gödöllői kastélyon. Az ekkor történt átépítésekhez kapcsolható a színház kialakítása is, amelynek a herceg nem emeltetett új épületrészt, hanem a kastélyegyüttes második U alakjának déli részén elhelyezkedő, szépen dekorált szárnyát használta fel. Ebben a szárnyban korábban I. Antal barátjának, gróf Migazzi Kristóf váci püspök, bécsi bíboros érseknek állandó vendégszobái helyezkedtek el. A födémek elbontásával egy hatalmas - 24,5 méter hosszú, 8 méter széles és 9,5 méter magas, mintegy 2000 légköbméteres - teret nyertek, melyet az ún. proszcénium fal osztott ketté, a 13 méter hosszú nézőtérre és a 11 méter mély színpadra. A Színház hazánk legrégebbi fennmaradt újkori kőszínháza, hiszen előbb nyitotta meg kapuit, mint a budai karmelita templomból 1787-ben, Kempelen Farkas kezdeményezésére kialakított Várszínház.
A kastélyszínház első említése 1785-ből való, Christoph Seipp német színigazgató ekkor megjelent útleírásában érdekes képet fest Gödöllőről:
„Azt tanácsolom az utazónak - írja -, hogy vegyen bérkocsit, utazzék Pécelre és tekintse meg Ráday báró ritka magánkönyvtárát. Ott nagyon szívesen fogadják és mindenre megfelelő választ kap, amire csak kíváncsi. Onnan vitesse magát Gödöllőre és ha Eszterházát már látta, akkor győződjék meg újból egy magyar mágnás szerencséjéről Grassalkovich herceg kastélyában. Ha már betelt a műalkotásokkal (a természet keveset nyújtott a környéken, de ezen ott helyben rögtön segít, csak inteni kell neki), amelyekre rányomta bélyegét a herceg és felesége, Eszterházy herceg egyik leányának az ízlése, akkor kipiheni magát a színházban. A budai és pesti színtársulatok felváltva játszanak Gödöllőn, egész nyáron, a herceg költségére. A zenét a herceg saját zenekara szolgáltatja. Érdekes megjegyezni, hogy ez a herceg az Esterházy herceg példáját követte, hogy zenekarából pontról pontra példamutató zenekart csináljon (mert ez a sajátos az Eszterházy zenekarban), hogy a zene, amely Magyarországon számos lovaggal nagy veszteséget szenvedett, ne szűnjék meg teljesen ebben az országban."
A kastély színháza ún. idényszínházként működött, amely csak a hercegi udvar gödöllői tartózkodása idején adott előadásokat. Grassalkovich II. Antal ugyanis többnyire Pozsonyban és Pozsonyivánkán, illetve Bécsben tartózkodott, s évente csak néhány hétre vagy hónapra jött Gödöllőre. (A herceg nemcsak Gödöllőn, hanem a pozsonyi és az ivánkai kastélyában is alakíttatott ki színházat.)
 A fellépő színészek nevét nem ismerjük, de a megmaradt forrásokból tudunk három színigazgatóról, akik társulatukkal a gödöllői színházban előadásokat tartottak: Johann Peter Mayer, aki Pozsonyban, Eszterházán és Pesten játszott társulatával, s egy ideig a gödöllői kastélyszínházat is vezette. Ez feltehetően pesti tartózkodása idejére, 1783-ra eshetett, amikor is fölváltva játszhatott a két színházban. Franz Jakob Scherzer, aki Adam von Aauersperg herceg bécsi magánszínházában, majd Bécs külvárosi színházaiban játszott, egy a győri tanácshoz 1788-ban intézett beadványában hivatkozik Grassalkovichra. Kötelezi magát, hogy a győri nyári színház bérét megfizeti, akár játszik benne, akár nem „solange ich bey Ihro Durchlaucht Fürst Grisalkowitz spiele". Scherzer tehát egész nyárra bérelte ki a faszínházat, de felváltva játszott Győrött és Gödöllőn. A harmadik színigazgató, akinek gödöllői működéséről tudunk, Philipp Berndt, aki Kassán, Kolozsvárott, Sopronban működött huzamosabb ideig, s megpályázta a győri színházat is. 1792. augusztus 23-án kelt beadványában a jövő év nyári idényét kérte Győr városától húsvéttól Szent Mihály napjáig. Kötelezte magát, hogy akkor is megfizeti a bért, ha egy-két hónapra el is utazik „zum Fürsten Kraschalkowitz nach Gethele".
Scherzer és Berndt ajánlataiból következtethető, hogy a gödöllői vendégjátékok tekintélyes jövedelmet biztosítottak a színigazgatóknak, akik távollétük idejében is hajlandók voltak megfizetni az addig üresen álló győri színház bérét. A társulatok minden bizonnyal azokat a darabokat játszották, amelyeket az ország más városaiban, polgári közönség előtt is bemutattak.
E három színigazgató működési adataiból a főúri színházak rendszerének egy különleges változatával ismerkedhetünk meg. Az Esterházy- és Erdődy-féle állandó, egész éven át lekötött színtársulatokkal szemben, ezek csak idényszerűen, néhány hónapos időszakban, többnyire a főúr nyári tartózkodása alatt játszanak a kastélyszínházban, míg az év nagyobb részét valamelyik városban, vagy városokban töltik.
A gödöllői színház egy adott épületrész átalakításával készült, az illúziókeltés fölényes tudásával, a terek, színek, fények és anyagok pontos megválasztásával. A nézőtér keskeny, magas tere és a színpad viszonylag kis mérete „tágítására" elsősorban a nézőtér kifestése szolgált, amely kulisszaszerűen mintegy megismételte a színpad díszleteit. A hosszfalakon öt, szerkesztésében a római kompozit oszloprendre visszavezethető félpillér látható, közeiket keskenykeretezésű tükrök töltötték ki. A - II. Antal korának megfelelő - klasszicizáló későbarokk festés részletgazdag, vidám színekkel készült.
A színház hátsó részét a karzatok foglalták el, kettős páholysorral a hercegi család és a házi tisztek számára. A nézősereg (mintegy 100 fő) számára a földszintet rendezték be: zártszékek, azok mögött pedig a rendes ülőhelyek helyezkedtek el. A nézőtérnek két bejárata volt, az egyik közvetlenül a kert felől, a másik pedig a karzat alatt. A nézők ülőhelyei és az előszínpad között helyezkedett el a zenekar úgy, hogy a nézők elláthattak a fejük felett a másfél méter magasságban kezdődő színpadra. A herceg saját, 24 fős állandó zenekart is fenntartott, amely gyakran az Esterházy-zenekarral együtt lépett fel. A zenekar vezetője Druschetzky György, az 1790-es koronázási mű zeneszerzője volt.
A gödöllői színház túlélte a Grassalkovich család utolsó férfi tagját, III. Antalt (1771-1841) is, és egészen a kiegyezésig fennállott. Egy szemtanú leírása alapján elég részletes képet kapunk a herceg csődbejutása óta használaton kívül álló színházról. Odrobenyák Nepomuk János gödöllői adminisztrátor, majd plébános ismerteti közvetlen élményei alapján 1872-ben megjelent, Gödöllő hajdan és most c. monográfiájában. A gödöllői kastély harmadik déli szárnyáról így ír:
„Ezen épületszárny végében állott a színház egy kerti és egy az alsó folyosóból való bejárással, kettős páholysorral, az egyik a mezzaninból való bejárással a gróf, illetőleg a hercegi család, a másik a Cardinális gangból való bejárással a házi tisztek számára. Az egész színház oly terjedelmes volt, hogy átalakításkor 15 szoba került ki belőle. A legutolsó időben is mikor a por és a szú fölötte megviselte, még igen jó benyomást tettek a nézőre a szép függöny és virágos színfalak. A színpad oly terjedelmes volt, hogy nagy darabok előadására is alkalmas és elég tág volt. A nézők számára a földszinten voltak berendezve a zártszékek, azok mögött pedig rendes ülőhelyek. A színpad és a közönség között volt a zenekar. Szóval ezen színház minden szükséges kellékkel el volt látva, s kényelemmel és ízléssel berendezve. Mily gyakran, s hányszor tartattak benne előadások, arról a hagyomány mélyen hallgat, de amennyiben a várkastélyban az élet elég mozgalmas és vidor volt, egész az utolsó herceg csőd alá jutásáig, föltehető, hogy erre is nagy gond és sok költség fordíttatott. A színház déli oldalához, illetve a déli szárny végéhez csatolva van a lovarda..."
Grassalkovich III. Antal hanyatló éveiben, s az utána következő tulajdonosok idején a színházra az elmúlás árnyéka borult. Fennállásának utolsó esztendejében még végigjárta a kastélyt a Vasárnapi Újság riportere és a következő elégikus sorokkal búcsúzott a pusztuló színháztól: „Az egész nyomasztó hatást gyakorol a nézőre, mit leginkább akkor érezni, midőn a sok szobán végig, az elhagyott színházba lép az ember, melyen már közel 50 éve nem játszott senki. Hideg, puszta színpad, ráncos színfalak, lecsüngő függönnyel, porlepte székekkel, színehagyott páholyokkal."
A gödöllői kastélyszínház története a kiegyezés esztendejében ért véget. 1867. március 22-éna magyar kormány 1 840 000 Ft-ért megvásárolta (majd koronázási ajándékként az uralkodó pár rendelkezésére bocsátotta) a kastélyt és környékét. A Színházmegszüntetése az átépítések során következett be. A karzatot és a színpadot elbontották. A színházteret két födém behelyezésével három szintre osztották, s a szinteken - a királyi udvar igényeinek kielégítése miatt - 15 vendégszobát alakítottak ki. A pince a szolgaszemélyzet használatába került. Az ekkor még meglévő egykori díszleteket - sok egyéb berendezési tárggyal együtt - elárverezték.
 A barokk színház előkerülése egy véletlennek köszönhető. 1986 őszén a feltárást egy kisebb falkép-részlet előbukkanása indította el, miután leszakadt a födém egy része és a szovjet parancsnokság kiürítette az épületszárnyat. A helyreállítási pontos menetének kidolgozásához a helyszín alapos vizsgálatán kívül a szakirodalom áttekintésére, levéltári kutatásra és az analógiaként számításba vehető, mai napig is eredeti állapotukban meglévő európai barokk színházak tanulmányozására (Českŷ Krumlov, Drottningholmi Királyi Színház) is szükség volt. A felmérés és a falkutatás eredményeinek birtokában, Staud Géza színháztörténész útmutatásai alapján készült el az elvi rekonstrukció, amely bemutatta, milyen is lehetett egykor a színház. Mindezek után, 2002 nyarán kezdődhettek meg a helyreállítási munkálatok.
A színpad méreteiből, a gerendahelyek nyomából egyértelműen megállapítható volt, hogy a színpadon a kulisszák 3 utcát képeztek és 3 színhez szükséges kulissza volt egyszerre felhelyezhető. Ebből természetesen adódott a színpadképet felülről kiegészítő, befüggesztett szuffiták száma is. A színpad alatt kialakuló tér valószínűvé tette a mozgató mechanizmus elrendezését.
A helyreállítás során a mai színházi működés igényeihez méretezett, új funkcionális háttér épült - részben a színpad, részben a kert alá. Az öltözőket, mosdókat, díszlet- és jelmezraktárakat (melybe egy díszletmozgató lift viszi le a tárgyakat), valamint a gépészet helyiségeit - két új szint utólagos beépítésével - a föld alatt helyezték el. A mai kor követelményei miatt és a műemlék teljességének megőrzése érdekében azonban néhány helyen eltér a rekonstrukció az eredetitől: villanyvilágítás, légkondicionálás épült be, és az egykori színpad alatti mechanikát korszerű gépi vezérléssel egészítették ki.
A rekonstrukció elkészültével, 2003. augusztus 8-án ismét felcsendülhetett a zene a Gödöllői Barokk Kastélyszínházban. A nyitóelőadáson Händel Iulius Caesar című operáját mutatta be a Magyar Állami Operaház társulata, nagy sikerrel.


Dr. Papházi János

Aktuális

Hírek és információk

XXII. Liszt Fesztivál

XXII. GÖDÖLLŐI LISZT FESZTIVÁL

A programváltozás jogát fenntartjuk! ELKEZDŐDÖTT A JEGYÉRTÉKESÍTÉS!   2023.10.14 szombat 15:00 Barokk színház Gyermekkuckó Simon Izabella zongoraművésszel, előadás zeneszerzők gyermekeknek komponált műveiről, műveiből  - ingyenes, regisztrációhoz kötött   2023.10.14 szombat 19:00 Díszterem Várjon Dénes - Simon Izabella 4 kezes zongoraestje - Hungaroton lemezbemutató Műsor: Gustav Mahler: 1 D-dúr szimfónia - belépőjegy ára: 4.000Ft/fő   2023.10.15 vasárnap 15.00 Mária Valéria szalon Irodalmi és zenei szalon Várady Mária színművésznővel és Szilasi Alex zongoraművésszel műsor: Liszt Ferenc: A holt költő szerelme, melodráma Jókai Mór költeményére S349, Liszt Ferenc: Petőfi Sándor, a Magyar történelmi arcképek ciklusból S205, Liszt Cosima: Napló részletek – ingyenes, regisztációhoz kötött   2023.10.15. vasárnap 19:00 Lovarda Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Alma Mater kórusának hangversenye a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére Vezényel: Somos Csaba és Dr.Hoppál Péter műsor: Gyöngyösi Levente - Petőfi: Ha én kedvesemről gondolkodom Gölles Martin - Petőfi: A négyökrös szekér (bemutató) Solti Árpád: Lidércnyomás (bemutató) Ligeti György: Pápainé Csemiczky Miklós: 5 szlovák népdal Oláh Tibor: Madrigali concertanti/ No.3. Szerelem Orbán György: Esthajnaltájt Bartók Béla: 4 szlovák népdal belépőjegy ára: 4.000Ft/fő   2023.10.21 szombat 19:00  Díszterem Szilasi Alex zongoraművész lemezbemutató koncertje – Hungaroton lemezbemutató műsor: Johannes Brahms: 4 ballada op. 10, Franz Schubert:: B-dúr szonáta D960 belépőjegy ára: 4.000Ft/fő   2023.10.22. vasárnap 15:00 Barokk színház Liszti Hiszti Eckhard Gábor és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kivételes tehetségek tagozatának zongoraszakos hallgatóinak matiné koncertje – ingyenes, regisztrációhoz kötött   2023.10.22. vasárnap 19:00 Díszterem Balog József ünnepi zongoraestje műsor: Bartók Béla: Részletek a 14 bagatellből op. 6 Liszt Ferenc: Nuages gris/Szürke felhők R78, En Rêve S207, Sancta Dorothea S187, Resignazione S187,  3. Elfelejtett keringő Bartók Béla: Három Burlesque Gounod:- Liszt: Faust,Keringő-fantázia S407, Verdi-Liszt: I Lombardi,koncertparafrázis S 431 Wagner-Liszt: Fantázia a “Rienzi” motívumaira S439, Wagner-Liszt: Tristan és Isolde, Isolde szerelmi halála S447, Verdi- Liszt: Rigoletto, Nagy koncertparafrázis S434, belépőjegy ára : 4.000Ft/fő   2023.10.23 hétfő 19:00.Lovarda “Journée des héros- Hősök napja” A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi gálahangversenye Vezényel: Rácz Márton Közreműködik: Magyar Valentin -zongora műsor: Mosonyi Mihály: Ünnepi zene Franz Schubert-Liszt Ferenc: Ungarischer Marsch/ Magyar induló S363, Liszt Ferenc: Esz-dúr Zongoraverseny nr1., Franz Schubert-Liszt Ferenc: Reitermarsch/Lovassági induló S363, Liszt Ferenc: Prométheusz- Szimfonikus költemény No.5. S99, Franz Schubert-Liszt Ferenc: Trauermarsch/ Gyászinduló S426,   belépőjegy ára I. szektor: 4.500Ft/fő, II. szektor: 4.000Ft/fő   Délutáni matiné koncertekre regisztrációt a regisztracio@kiralyikastely.hu e-mail címen fogadunk
Elolvasom
Schönbrunn kincsei Gödöllőn

Megnyílt a Schönbrunn kincsei Gödöllőn című kiállításunk

Szeptember 7-én ünnepélyes keretek közt megnyílt a Schönbrunn kincsei Gödöllőn című időszaki kiállítás. Az egyedülálló tárlatra közel 200, Erzsébet királynéhoz és a királyi család tagjaihoz köthető relikvia érkezett hozzánk, melyek a mai naptól a nagyközönség számára is megtekinthetők! Az exkluzív tárlat nem csak az igazi Sisi rajongóknak kihagyhatatlan program, hanem izgalmas, tartalmas élmény lehet a a családok számára is. A kiállítással egyben Erzsébet királyné halálának 125. évfordulója előtt is tisztelgünk. ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS A kiállítás 2023. szeptember 8-tól 2024. január 28-ig látogatható.  
Elolvasom
Múzeumok Őszi Fesztiválja

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2023

Családi élményekkel, zenei programokkal, múzeumpedagógiai foglalkozássokkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, valamint pedagógusoknak szóló szakmai rendezvényekkel várja a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából a Gödöllői Királyi Kastély látogatóit egy hónapon keresztül.     Múzeumok Őszi Fesztiválja 2023 programok:     Jóga a kastélyban Gyere és nézd meg milyen a Grassalkovich-kastély gyönyörű barokk falai között, vagy éppen a madárcsiripelés és szökőkút csobogása mellett a kastélyparkban jógázni. Lazulj el testileg és lelkileg is ezen a különleges és fenséges helyen, a jógaórát Kőrösi Kitti jógaoktató tartja. A kezdőtől a haladó szintig mindenkit szeretettel várunk, a jóga óra ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges!   Regisztráció: https://forms.gle/8k4tHzcLV3hgfr9q9   Jó idő esetén kinti, szabadtéri jóga órával várjuk a kedves érdeklődőket! A jóga órára saját jógamatrac vagy törülköző szükséges és kényelmes öltözet ajánlott.   A kastély titkos élete a 20. században -tematikus tárlatvezetés   Milyen változások történtek a 20. század során a kastélyban? Kik használták és milyen céllal alakították át az épületet? Kulisszatitkok és történelmi érdekességek a kastély 20. századi történetéből. A program két részből áll, mely során a Horthy-bunkert, valamint A kastély titkos élete című állandó kiállítást is bemutatjuk az érdeklődőknek. A túrát 12 éven felülieknek ajánljuk! A programon max. 12 fő tud részt venni! A Horthy-bunker kerekesszékkel nem megközelíthető. Időpontok: 2023.október 23-29. mindennap 15:00-kor 2023.november 2-11-ig mindennap 12:00-kor Jegyár: 2.000 Ft/fő   A programon kép- és hangfelvétel készül. A programváltozás jogát fenntartjuk.   Schönbrunn kincsei Gödöllőn – Feltárulnak az időszaki kiállítás remekei A kastély 2023.09.08-án nyíló Schönbrunn kincsei Gödöllőn című időszaki kiállításban tartott tárlatvezetések során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Erzsébet királyné és családjának az életébe. A kastély 2023.09.08-án nyíló 'Schönbrunn kincsei Gödöllőn' című időszaki kiállításában tartott tárlatvezetések során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Erzsébet királyné és családjának az életébe. A tárlatvezetéseket a Gödöllői Király Kastély Barátainak Egyesülete önkéntes tagjai tartják, A kiállítás nyitvatartási idejében vasárnaponként 15:00-kor. A vezetés időtartama kb. 60 perc. Előzetes regisztráció nem szükséges, az időszaki kiállításra megváltott külön jeggyel lehet részt venni a programon. Programidőpontok leírása 2023.10.01. (vasárnap) 15:00-kor 2023.10.08. (vasárnap) 15:00-kor 2023.10.15. (vasárnap) 15:00-kor 2023.10.22. (vasárnap) 15:00-kor 2023.10.29. (vasárnap) 15:00-kor 2023.11.05. (vasárnap) 15:00-kor 2023.11.12. (vasárnap) 15:00-kor   Az eseményen kép- és hangfelvétel készül. A programváltozás jogát fenntartjuk.   Sétáló koncertek A Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjaiból álló kamaraegyüttes komolyzenei művekkel idézi meg a kastély történelmi korszakait. Az állandó kiállításban felcsendülő dallamok közelebb hozzák a látogatókhoz a XVIII-XIX. századi arisztokrácia világát. A programon az állandó kiállításra megváltott belépőjeggyel lehet részt venni. Programidőpontok leírása 2023.október 28. 11:00 és 14:00   Lépcsőszeminárium Az idei Lépcsőszeminárium a részvétel és hozzáférhetőség hívószavain keresztül szólítja meg az egyetemi hallgatókat és a pályakezdő fiatalokat. Hat fővárosi és egy Pest megyei intézményt lehet megismerni ősszel, akik gyűjteményük egy-egy izgalmas darabján keresztül vetnek fel kérdéseket a kulturális intézmények társadalmi szerepéről, a tárgyakon és tartalmakon keresztül hozzáférhető tudásról. Milyen gondolatokat ébreszt egy muff, egy jégszekrény, a Pilvax kávéház egy asztala, egy egykori arisztokrata asszony díszruhája, egy cigarettatárca, vagy egy családi fotóalbum? A Gödöllői Királyi Kastély egyik legizgalmasabb kiállítási darabja a 20. századból Teleki Ádámné díszruhája. Milyen története lehet egy ruhának? Hogyan kapcsolódott össze az élete a viselőjének a kastéllyal? A Lépcsőszeminárium alkalmán a fenti kérdések mellett a hozzáférhetőség témája is előkerül. A Lépcsőszeminárium egy programsorozat része, mely több helyszínen valósul meg, több intézmény együttműködésében. Bővebb információ a többi eseményről: https://magyarmuzeumok.hu/cikk/lepcsoszeminarium-a-hozzaferhetoseg-targyai?fbclid=IwAR3lctHLTUlLHVqK-53OPPgubgkJk9RkFY4rrIYBrMRnz7iypVfJaXNvE20   Az alábbi intézmények az együttműködö partnerek: MTA Művészeti Gyűjtemény Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Petőfi Irodalmi Múzeum Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Gödöllői Királyi Kastély Kassák Múzeum Walter Rózsi-villa   Programidőpontok leírása 2023.október 12. 16:00-18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES! E-mail: A regisztrációs link a leírásban elérhető! Telefon: +36 30 396 5476 Leírás: Kérjük, hogy a az alábbi regisztrációs felületen jelentkezzenek a programra:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegJB5pOaLXyi43jSGmC_0Zbtel9UxVb2ys1U4TRvE0t0I9TQ/viewform   Bármilyen kérdés esetén keresék bizalommal a kollégákat! Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   Sisi nyomában Babaton Erzsébet királyné nagyon kedvelte a Gödöllő környéki erdőségeket, így többször ellátogatott a település határában fekvő Babatra. Itteni sétái alkalmával többször felkereste a Grassalkovich Antal által építtetett istállókastélyt, és itt állt az egyik kedves tölgyfája is. A mintegy 12 kilométeres túra során végigjárjuk a királyné által látogatott helyszíneket, miközben egy kicsit a történetükkel is megismerkedünk. Kutyát csak abban az esetben lehet hozni, ha az a teljes program időtartama alatt pórázon marad. A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt!   Tervezett útvonal: Kiindulópont a Máriabesnyői templomnál a Grassalkovich-filagoria. A főúttól balra elterülő erdőben található a Papp Miksa forrás (a Babatvölgyi tavak és autópálya) az első megálló. Ezt követően tovább északra haladva a szántóföldeken, keleti irányból fordul rá a túra az egykori Babati templom maradványaira. Innen a visszaút a templomhoz vezetve érinti a Babatpusztai istállókastélyt.   Időpont: 2023. október 7. (szombat)   Találkozó : 9 órakor Máriabesnyőn a templom melletti Grassalkovich filagóriánál. Parkolni a bazilika előtti parkolóban lehet.  (cím: Gödöllő, 3, 2102) link: https://goo.gl/maps/YaoXpnFW7xFxQi9v9   A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kassa.melinda@kiralyikastely.hu e-mail címen lehet. Regisztrációs határidő: 2023.10.02. 16:00-ig   A túra minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.   Kerülj pályára a színészettel! Pályaorientációs program középiskolásoknak, kulisszatitkok a barokk színházból. A Kastélyszínházban jelenleg is évadon lévő Gázláng című színdarab kiválasztott jelenetei kapcsán betekintés a színházi életbe, a kulisszák mögé. A program moderátor vezeti a beszélgetést a darabban játszó színészekkel és a rendezővel.   Időpont: 2023. szeptember 25. (hétfő) 10:00-12:00   A programon előzetes regisztrációval tudunk osztályokat fogadni (max. 2 osztály). A programot 8. osztályos kortól ajánljuk, elsősorban középiskolás tanulóknak.   A program helyszíne a barokk színház.   Regisztráció a muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu e-mail címen lehetséges, 2023.09.22. 12:00-ig.   Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   Levelek a kastélyból Családi felfedező csomagunk segítségével most a kiállításban nyílik lehetőség a kalandozásra! A játékos feladványok és kihívások segítségével jobban megismerhetitek kik és hogyan éltek egykor a kastélyban.  Játékos felfedező csomag az állandó kiállításhoz (6-10 éves gyerekeknek). Az állandó kiállításra megváltott belépőjegyen túl 1.000 Ft/csomag. (A játék a kastély állandó kiállításán belül zajlik, melyet belépőjeggyel tudnak látogatni.)   KARNYÚJTÁSNYIRA LÉVŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszék, a Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium és a GATE Zöld Klub Egyesület programja, standja azt a célt szolgálja, hogy minél jobban megismertesse a látogatókat a természeti értékeinkkel és felhívja a figyelmet ezen értékeink megőrzésének szükségességére. Állomásunkon mind hagyományos játékok, foglalkoztatók (pl.: állatnyomozó kártyajáték, illatodú, termésdoboz, nemzeti parkjaink), mind digitális kérdéssorok, vetélkedők (pl.: éjszakai hangjai, madárhangok, változatos témájú online kvízek) segítségével vonjuk be az érdeklődőket a természet hazánkban is bárki számára elérhető csodáinak világába. A programot családoknak 2023. szeptember 30-án 10:00-12:00 között hirdetjük meg. (Regisztráció nem szükséges.)   Óvodás és általános iskolás csoportoknak előzetes regisztrációhoz kötötten, az állatok világnapján, 2023.október 4-én 10:00-12:00 között hirdetjük meg. A programra 5 csoportot tudunk regisztrálni. A regisztrációkat a muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu e-mail címre várjuk.   A programon kép- és hangfelvétel készül.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   EGY 48-AS FORRADALMÁR ERZSÉBET KIRÁLYNÉ UDVARÁBAN - ELŐADÁS Ki(k) felelt(ek) a királyi gyermekek oktatásáért? Milyen volt az élet az udvartartás tagjaként a gödöllői kastélyban? Rónay Jácint élete több ponton is összekapcsolódott a királyi családdal, Rudolf trónörökös tanítása mellett Mária Valéria főhercegnő nevelője is volt. Számos érdekességre fény derülhet Borovi Dániel művészettörténész előadásából, melynek alapját az általa szerkesztett, Rónay visszaemlékezésének a királyi szolgálatot bemutató részét közreadó Erzsébet királyné udvarában (1871–1883) című kötet képezi.  (A kötetről bővebb információ itt érhető el: https://kiralyikastely.hu/erzsebet-kiralyne-udvaraban.html ).   Időpont: 2023.szeptember 30. 15:00   Helyszín: Barokk színház   A programon kép- és hangfelvétel készül. A programváltozás jogát fenntartjuk.   Előkert mozaikok - séta Rendhagyó séta az előkertekben, a Schimmel-udvarban és a Kastélytemplomban. A kastély látogatói előtt rejtettebb királyi előkertekből induló séta során, a lovagláshoz kapcsolódó egykori épületrészeket is felfedezzük kívülről, majd megtekintjük a kastélytemplomot, mely az idei évtől újra megnyitotta a kapuit az érdeklődők előtt. A barokk kortól egészen a királyi időszakig feltárulnak az épületegyüttes kevésbé ismert építészet- és kerttörténeti értékei.   A program időtartama: kb. 60 perc   Helyszín: részben szabadtéren, így időjárásfüggő a program   Programidőpontok leírása 2023.szeptember 30. 15:00 2023. október 15. 15:00 2023. október 21. 15:00 2023. október 22. 15:00   A program ára: 2.000 Ft/fő   A programon kép- és hangfelvétel készül.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   Mama, nézd! Szeretettel várjuk a kismamákat és azokat az édesanyákat, édesapákat, akik az 1 év alatti gyermekükkel szívesen látogatnák meg a kastély kiállításait. A tematikus vezetéseken olyan témákat járunk körbe, mint az az anyaság, gyermeknevelés, szülő-gyermek kapcsolat alakulása az elmúlt korokban. A 60 perces program a kastélymúzeum nyitása előtt kezdődik 9.30-kor, hogy a kisgyermekes családok napirendjükbe könnyedén beilleszthessék. A kiállítótérbe babakocsi nem vihető fel, kisbabáknak hordozót vagy hordozókendőt javaslunk (csak előre kötött hordozási mód  lehetséges a kiállítótereinkben) szükség esetén ingyenesen biztosítunk felcsatolható hordozót a program idejére.     A kastély földszintjén található Kisgyermekes szoba rendelkezésre áll családok számára nyitvatartási időben, ahol kényelmesen, csendes környezetben van lehetőség anyatejes táplálásra illetve mikrohullámú sütővel bébiétel is melegíthető.   A soron következő Mama, nézd! vezetéseinkről bővebb információt itt találhatnak.   Mama, nézd! vezetés részvételi díja: 900 Ft/fő/alkalom (a babáknak ingyenes)     A program időtartama 60 perc. Előzetes regisztráció szükséges a muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu e-mail címen.   Programidőpont: 2023.10.09. (hétfő) 9:30 – Kulisszatitkok a Schönbrunn kincsei Gödöllőn című kiállításunkban   A programon kép- és hangfelvétel készül.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   FERENCZY IDA NYOMÁBAN - SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP Egy nap keretében számos izgalmas program, mely mind Erzsébet királyné felolvasónőjéhez és bizalmasához, Ferenczy Idához kapcsolódik. 10.30-11.30 Erzsébet és Ida nyomában családi vezetés. A programra belépőjegy vásárlás szükséges.   14.00-15.30 Közönségtalálkozó Fábián Jankával az Ida titkai c. regénye kapcsán. Az írónővel beszélget Petrik Ida, a Vidéki Élet Magazin főszerkesztője és Kaján Marianna, a Gödöllői Királyi Kastély muzeológusa. Azt követően a könyv vásárlására és dedikálására is lehetőség nyílik.   Helyszíne: a Barokk Színház   A közönségtalálkozó és dedikálás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt a Vidéki Élet Magazin kezeli. Hamarosan felkerül erre a felületre is a regisztrációs link.   16.00-17.00  Ida vagyok, Őfelsége felolvasónője - élő történelmi, kosztümös tárlatvezetés a felolvasónő szemszögéből. A programra külön belépőjegy megvásárlása szükséges. A programot 12 éven felülieknek ajánljuk!   Kérjük, hogy a Fábián Janka közönségtalálkozóra a hamarosan felkerülő Vidéki Élet Magazin által létrehozott regisztrációs felületen jelentkezzenek!   Az Ida vagyok- Őfelsége felolvasónője élő történelmi, kosztümös tárlatvezetésre a muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu e-mail címen regisztráljanak, legkésőbb 2023.október 13. 12:00-ig.   Kastélytól a Pavilonig -rendhagyó épülettörténeti séta Miről mesélnek a kastély épületszárnyai? Mely történelmi időszakait idézik meg az épület díszítései, illetve a parkban álló építmények? A parkséta során a kastély különböző korszakait fedezzük fel a látogatókkal az épített örökségek megtekintésével.   Időpontok: 2023. szeptember 27. 15:00 2023. szeptember 29. 15:00 2023. október 1. 15:00 2023. október 4. 15:00 2023. október 8. 15:00   A program ára: 2.000 Ft/fő   A program kb. 60 perces.   Találkozási pont: a kastély aulája   A program szabadtéren zajlik, ezért időjárásfüggő.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   Kastélylurkók Klubja Itt a helyed - ha már jártál a kastélyban, de még nem láttál mindent - ha szeretnéd alaposabban megismerni az épületet - ha kíváncsi vagy hogyan öltözködtek, étkeztek és szórakoztak a kastély lakói - ha felfedeznéd a titkos helyeket, - ha szívesen tagja lennél egy lelkes kastélybarát csapatnak és alsó tagozatos diák vagy akkor szeretettel várunk! Legyél Te is kastélylurkó, tölts velünk havi egy szombat délelőttöt, és válj a kastély igazi rajongójává! A programra előzetes regisztráció szükséges, melyet a muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu címre várjuk! Kérjük, hogy az e-mailben tüntessék fel az esemény időpontját, a gyermek(ek) nevét, életkorát!   Egy alkalmon max. 20 fő gyermek vehet részt. A Klub alkalmain a részvétel nem igényel előzetes ismeretet, minden alkalom önálló témakört dolgoz fel, így nem jelent problémát, ha nem tud a gyermek minden alkalmon jelen lenni.   A program ára: 3.000 Ft/fő/alkalom   Az eseményen fotókat is készítünk, amennyiben gyermek(ek) a szülője/gondviselője is hozzájárul ehhez. A fotózással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót a honlapon olvashatják el.   Időpontok: 2023.10.14. (szombat) 10:00-12:00   Téma: Királyi kedvencek, állatok a kastélyban   2023.11.11. (szombat) 10:00-12:00  Téma: Erzsébet nyomában   Zseblámpás tárlatvezetés Különleges tárlatvezetés a kastély állandó kiállításában. Sötétedés után várjuk az érdeklődőket egy sejtelmes fények között zajló sétára, melynek során bepillantást nyerünk a királyi lakosztályokba, melyek ez alkalommal szokatlan megvilágításban mutatkoznak meg. Tervezett belépőjegy: az állandó kiállításra váltott belépőjegy + 800 Ft/fő   Tervezett időpont: október 30. (hétfő) 18 óra    A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a regisztracio@kiralyikastely.hu email címen lehet.   Max létszám: 15 fő    A kastély titkos élete a 20. században Milyen változások történtek a 20. század során a kastélyban? Kik használták és milyen céllal alakították át az épületet? Kulisszatitkok és történelmi érdekességek a kastély 20. századi történetéből. A program két részből áll, mely során a Horthy-bunkert, valamint A kastély titkos élete című állandó kiállítást is bemutatjuk az érdeklődőknek. A túrát 12 éven felülieknek ajánljuk! A programon max. 12 fő tud részt venni! A Horthy-bunker kerekesszékkel nem megközelíthető.   A programváltozás jogát fenntartjuk. A Horthy-bunker kerekesszékkel nem megközelíthető.   Időpontok: 2023.október 23-29. mindennap 15:00-kor 2023.november 2-11-ig mindennap 12:00-kor Programidőpontok leírása Időpontok:   Október 2023.október 23.15:00-kor 2023.október 24. 15:00-kor 2023.október 25. 15:00-kor 2023.október 26. 15:00-kor 2023.október 27. 15:00-kor 2023.október 28. 15:00-kor 2023.október 29. 15:00-kor   November 2023.november 2. 12:00-kor 2023.november 3. 12:00-kor 2023.november 4. 12:00-kor 2023.november 5. 12:00-kor 2023.november 6. 12:00-kor 2023.november 7. 12:00-kor 2023.november 8. 12:00-kor 2023.november 9. 12:00-kor 2023.november 10. 12:00-kor 2023.november 11. 12:00-kor   Jegyár: 2.000 Ft/fő   A programon kép- és hangfelvétel készül.   A programváltozás jogát fenntartjuk.   Ferenc József gyerekkori naplója könyvbemutatója Az Erdélyi Szalon Kiadó gondozásában megjelenő kötet kapcsán hívjuk az érdeklődőket egy beszélgetéssel összekötött könyvbemutatóra. Az elmúlt években több forráskiadvány is bemutatásra került, melyek segítségével az olvasók közelebb kerülhetnek Ferenc József és Erzsébet királyné életéhez, családi történeteihez. Most Ferenc József főherceg gyerek- és kamaszkori naplóját vehetik kézbe magyar nyelven első alkalommal az olvasók. A programon a kötet szerkesztője Borovi Dániel, művészettörténész és dr. Papházi János, muzeológus, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi Osztályának vezetője beszélgetnek a kötetről. Időpont: 2023.11.11. 15:00 Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu e-mail címen tudnak. A program helyszíne: Barokk színház   A programváltozás jogát fenntartjuk.   Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.    
Elolvasom
védjegy átadás

Az ország első ötcsillagos minősítésű kastélya vagyunk!

A minőségi vendégélmény garanciája - magas szolgáltatási színvonal, egyedi turisztikai élmény minden korosztály számára a Gödöllői Királyi Kastélyban! A Magyarország kincsei védjegyrendszer célja, hogy a legjobbakat keressük, nem cél, hogy az összes hazai attrakciót minősítsük - hangsúlyozta Könnyid László (Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület NKft.) az első kastélyvédjegy átadóján. - A kastélyvédjegy olyan minősítési szempontokat tartalmaz, amely minden vendégnek, 0-tól a 100-éves korig garantálják a látogatói élményt és ebben a hazai kastélyok között magas színtű családbarát szolgáltatásaival élen jár a Gödöllői Királyi Kastély – tette hozzá. Az egységes márkajelzés mögött azonos tanúsítási folyamat és azonos elvek mentén felépülő, de a különböző turisztikai területek jellegzetességeit is figyelembe vevő objektív minőségi kritériumrendszer áll. Az ernyővédjegy azonban nemcsak különböző turisztikai területek lefedésére képes, hanem azon látogatói igényekre is hatékonyan tud reflektálni, amelyek nem korlátozódnak egy-egy attrakció-típusra. Legyen szó a környezetbarát, fenntartható működésről, vagy az akadálymentességről, hozzáférhetőségről, ezek olyan elvárások, amelyek bármelyik turisztikai területen működő szolgáltató, attrakció számára releváns látogatói szempontokként jelenhetnek meg – emelte ki az ügyvezető igazgató.
Elolvasom
Aranyfüst magazin

Megjelent az Aranyfüst magazin legújabb száma!

 Elérhető az Aranyfüst 2023 ŐSZ/TÉL számának online változata!  
Elolvasom
Európai Történeti Kertek tagja

Az Európai Történeti Kertek tagja a kastély angolparkja

Európa történeti kerteket összekötő turisztikai útvonal-programja óriási lehetőséget jelent a tagszervezetek számára. Olyan gyakorlati kérdésekben is tapasztalatot cserélhetnek, mint a történeti kertek megőrzése és megújulása, illetve azok ökológiai és gazdasági fenntarthatósága. A 2023. június 27-én Gödöllőn lezajlott díjátadón Herczeg Ágnes, a Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) elnöke kiemelte: „Az új tagokkal együtt a szervezetnek 30 teljes jogú tagja van, melyek 47 történeti kertet képviselnek 10 európai országban. A történeti kert kulturális örökség, történelmi örökség, a nemzeti identitás hordozója, ezért cél, hogy ezt az örökséget a következő generációk számára tudomány- és művészeti ágakon átívelő módon megosszuk. Egyben eljuttassuk az emberekhez a természet, művészet, közösség iránti felelősséget.” Nagy Edina Eszter, a Magyar Kertörökség Alapítvány nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa megerősítette: „Az épített és a természeti örökséget figyelembe vevő szempontokat is értékelt  a szakmai bizottság, amely egy több körös pályázati folyamat során választotta tagjai sorába a Gödöllői Királyi Kastélyt, megerősítve a tényt, hogy a jövőre nézve is előremutató kezdeményezések érhetőek tetten az intézmény munkájában. Fontos a történeti kert kincseit megőrizni, azt mind a szakma, mind a nagyközönség számára láttatni és élményszerűen bemutatni, ahogy az Gödöllőn is történik.
Elolvasom

Hírlevél feliratkozás - aktuális programkínálatunk


Kövessen bennünket a közösségi médiában!

Nyitva tartás

hétfő-vasárnap 10:00-18:00  pénztár zárás 17:00


Kapcsolat

Telefonszám:+36 30 / kattintson
E-mail cím:kattintson

 

              Sisi  European Royal Residences