Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

ÉLMÉNYGYŰJTEMÉNY

avagy legszebb napom a gödöllői kastélyban

ÉLMÉNYGYŰJTEMÉNY

 

PÁLYÁZAT

ÉLMÉNYGYŰJTEMÉNY - avagy legszebb napom a gödöllői kastélyban

A gödöllői kastély megnyitásának 25. évfordulója alkalmából szeretnénk összegyűjteni a legjobb pillanatokat, amelyek a kastélyról vendégeink emlékezetében élnek. Kérjük, hogy osszák meg velünk a kastélylátogatásuk legkedvesebb történeteit, fotóit!

Találkozás a királynéval? Titkos eljegyzés a mamutfenyőnél? Éjszaka a múzeumban? Családi nap az unokával? Koncert? Színház? Minden élményre kíváncsiak vagyunk!

 

Fotóval illusztrált történeteket várunk, digitális formában a palyazat@kiralyikastely.hu címre, 2021. április 30-ig, kitöltött pályázati adatlappal.

Ajánlott formátum a történetekhez: Word vagy Pdf dokumentum, a képek esetében jó minőségben nagyítható szkennelt papírkép vagy digitális fotó, max. 10 Mb méretben. (Egy történetet több kép is illusztrálhat.)

 

A beküldött pályázatokat a kastély múzeumi gyűjteményében archiváljuk, egy részét online felületeinken folyamatosan közzétesszük. A legkülönlegesebb pályázatokat több kategóriában 2021. június 5-én újabb élményekkel jutalmazzuk:

- Tárlatvezetés a királyi lakosztályokban, Erzsébet királyné kíséretében (max. 5 fő részére) 

- Bunker aranya: szabaduló játék a kastély bunkerében (max. 5 fő részére)

- Parktúra a kastély angol parkjában (max. 5 fő részére)

- Kastélyos ajándékcsomagok

 További információ: palyazat@kiralyikastely.hu

PÁLYÁZATI ADATLAP

(Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt adatlapot a pályázattal (fotó+történet) együtt szíveskedjen 2021. április 30-ig beküldeni.)

 

Pályázó neve:

Lakcím:

E-mail cím:                                                        Telefonszám:

Fotó készítőjének neve (ha nem azonos a pályázóval):

Készítésének ideje:

Esemény megnevezése:

A fotón látható személyek:

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) által előírt szabályok betartásával kezeli. Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatót a www.kiralyikastely.hu webhelyen tekintheti meg.

Amennyiben beadja pályázatát, úgy a kiírt pályázatra beküldött fotók kezelése, értékelése, nyertes(ek) kiválasztása, nyeremények/jutalmak kiosztása, kiküldése céljából történő adatkezeléshez hozzájárulását adja.

Alulírott ……………………………………………………………………………………….nyilatkozom, hogy az általam csatolt fényképen/fényképeken szereplő személyektől rendelkezem hozzájárulással arról, hogy a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére továbbítsam azokat.

  

Dátum:                                                                                              Aláírás:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

*** 

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a Kastély 25. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázattal összefüggő adatkezelésről

 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

 

Adatkezelő megnevezése:                  Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft          

Adatkezelő adószáma:                      18665161-2-13

Adatkezelő székhelye:                       2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

Adatkezelő e-elérhetősége:               titkarsag@kiralyikastely.hu

Vezető tisztségviselő:                        Dr. Ujváry Tamás

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége:

L Tender-Consulting Kft.

office@ltender.hu

 

Az adatkezelés célja:

Pályázat lebonyolítása: a kiírt pályázatra beküldött fotók kezelése, értékelése, nyertes(ek) kiválasztása, nyeremények/jutalmak kiosztása, kiküldése céljából történő adatkezelés.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

 

kezelt adatok köre:

név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, fotó készítőjének neve, készítésének ideje, esemény megnevezése, a fotón látható személyek, a megküldött történet.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:     

A Társaság a gödöllői kastély megnyitásának 25. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet, melyre a kastélylátogatás során a látogatók legkedvesebb történetét és fényképeiket várják. A pályázatokat digitális formában a palyazat@kiralyikastely.hu címre lehet küldeni a kitöltött pályázati adatlappal.

 

A beküldött pályázatokat a kastély múzeumi gyűjteményében archiváljuk, egy részét online felületeken (honlap, blog, Facebook) tesszük közzé.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-        kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-        kérheti személyes adatainak helyesbítését,

-        visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,

-        kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)

-        kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

-        élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatvédelmi Tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

 

 Nyomtatóbarát verzió:  Nyomtatóbarát verzió

Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia